Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle Travel2Party reisproducten die worden aangeboden door Azuriet Reizen. Deze voorwaarden werden opgesteld volgens het advies en modelcontract van de Geschillencommissie Reizen vzw.

De t eksten in grijs zijn onze algemene voorwaarden.
Teksten in geel omvatten de bijzondere voorwaarden van Partybus. 
Teksten in groen omvatten de bijzondere voorwaarden van Partytrain. 

Teksten in blauw omvatten de bijzondere voorwaarden van Partyflight.

Terug naar de vorige pagina

 

Artikel 1: Toepassingsgebied
Onze voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (Belgisch Staatsblad van 1 april 1994) tot 'Regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling' (=Reiscontractenwet).

Artikel 2: Aanbod en kalender
De gegevens in de brochure, folder, flyer of op de website van Travel2Party, Partybus en Partytrain zijn bindend en binden de reisorganisator Azuriet Reizen, tenzij:
a) Wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht.
b) Er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen de partijen in het contract.
c) De wijzigingen van beperkte omvang zijn en geen financiële invloed hebben voor de reizigers. Deze wijzigingen vallen onder de term 'lichte afwijkingen', waarvan de mogelijkheid trouwens steeds dient worden aangekondigd.

De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. Het aangekondigde aanbod geldt steeds tot uitputting voorraad.

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht om:

Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) De algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen.
Deze elementen staan steeds duidelijk vermeld bij de beschrijving van de trip onder de rubriek 'Opmerkingen'. De reiziger wordt hierdoor verondersteld aan de gestelde voorwaarden te voldoen of er zelfstandig voor te zorgen.
Opmerking: Reizigers van een nationaliteit niet behorend tot de Europese gemeenschap dienen zelf bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen!
b) Informatie over het aangaan en de inhoud van een annuleringsverzekering en/of bijstandsverzekering.

Tijdig voor het vertrek, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) De definitieve dienstregelingen.
Aangezien om praktische en organisatorische redenen de reisorganisator in sommige gevallen slechts enkele dagen voor het vertrek de definitieve reis kan vastleggen, wordt de reiziger pas in de week voor de reis op de hoogte gebracht van de definitieve dienstregelingen. Samen met het definitieve reisprogramma worden dan eveneens de benodigde reisdocumenten aan de reiziger overhandigd.
Wie rechtstreeks bij de reisorganisator inschreef zal ten laatste twee dagen voor de afreis de documenten per post ontvangen. Wie de reservatie plaatste via een reisbemiddelaar dient zich persoonlijk aan te bieden bij deze reisbemiddelaar twee dagen voor het vertrek om de reisdocumenten af te halen.
Opmerking : De reisdocumenten worden pas overhandigd indien alle rekeningen volledig werden betaald. Maar dit betekent niet dat niet betalen gelijk staat aan een annulatie door de klant, dit omdat deze voorwaarden duidelijk stellen dat het contract absoluut bindend is! Geen reisdocumenten betekent immers niet dat deze er niet zijn of dat er geen reservaties of kosten bij de organisator werden gemaakt. Vandaar dat de reiziger er toe verplicht is al zijn openstaande schulden te vereffenen ten laatste op het moment dat de reisdocumenten worden overhandigd. Betalingen die op het moment van de reis nog altijd niet in orde zijn zullen onmiddellijk de boeteprocedure in werking stellen (zie Art. 8).
b) Naam, adres en bijkomende coördinaten van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging va n de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
Samen met de reisdocumenten zal de reiziger steeds twee telefoonnummers ontvangen, zijnde het nummer van de begeleider en het nummer van het secretariaat in België. Deze nummers zijn enkel te gebruiken tijdens de reis, ze zijn wel 24u op 24u beschikbaar.
De reizigers kunnen de klok rond contact opnemen met het servicenummer van Travel2Party.
De reizigers kunnen de klok rond contact opnemen met het servicenummer van Travel2Party.

Voor alle reizen moeten de reizigers minstens in het bezit zijn van:
a) Een geldige identiteitskaart.
b) Persoonlijke papieren voor de ziekenkas
c) Opstapkaarten, vouchers, tickets, ... afgeleverd door de reisorganisator
Opmerking: Afgeleverde tickets of vouchers, bezorgd samen met de reisdocumenten en/of bezorgd tijdens de reis, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de reiziger.
d) Voor jongeren jonger dan 18 jaar: een ondertekend en gelegitimeerd bewijs door de ouders of voogd dat zoon of dochter meereist met de volledige toestemming van hen.
Opmerking: Alle partytrips zijn verboden voor jongeren onder de 16 jaar.
Opmerking: De reizigers dienen zich steeds te informeren vanaf welke leeftijd het evenement toegankelijk is. Dit wordt steeds duidelijk aangekondigd in de opmerkingen van de reis. Derhalve kan de reisorganisator en/of Travel2Party niet verantwoordelijk worden gesteld voor een te jonge leeftijd van de reiziger en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reis bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkoming van het contract
Voorafgaandelijk wordt de reiziger duidelijk geïnformeerd betreffende alle kosten. Indien de reiziger een zeer gespecificeerde prijsopgave wenst, kan deze altijd aangevraagd worden. Elke aanvraag die niet duidelijk 'prijsaanvraag' vermeldt kan als definitieve bestelling worden beschouwd.

Bij het boeken van een reis zijn de reisbemiddelaar en/of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon/inschrijvingsformulier aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

Als contractverbintenis geldt een door de reiziger ingevulde bestelbon/inschrijvingsformulier dat bij de reisorganisator wordt geregistreerd. Iedere bestelling, waarvan een schriftelijk bewijs terug te vinden is, door de reiziger overhandigd aan de reisorganisator, is dus bindend. Dus ook iedere aanvraag verstuurd via het internet.

Volgend op de aanvraag zal de reisorganisator onmiddellijk de nodige reservaties uitvoeren. Omdat de tarieven continu variëren (eigen aan de reissector) is snelheid nu eenmaal van belang. Daarom zijn alle aanvragen bindend en beschikt de klant NIET over het recht om van de aankoop af te zien. Dit werd wettelijk zo geregeld in de 'Wet op de Handelspraktijk en de Voorlichting en Bescherming van de Consument' (Art. 80 § 4.1) en haar uitvoeringsbesluiten. Dit wordt trouwens duidelijk op de bestelbon/inschrijvingsformulier vermeld.
Opmerking: indien tijdens de onderhandelingen zich een grote tarief of programmawijziging voordeed zal de reisorganisator steeds een nieuw voorstel maken.
Opmerking: De registratie kan de klant zelfstandig uitvoeren of de klant kan zich hiervoor en tegen vergoeding (dossierkosten) laten bijstaan door een reisbemiddelaar. Wie zich laat bijstaan door een reisbemiddelaar is wettelijk en extra verzekerd.

De reisorganisator zal steeds reageren met een schriftelijke reisbevestiging, dewelke de gegevens van de gereserveerde reis bevat. De reisbevestiging wordt elektronisch verstuurd naar het emailadres opgegeven bij de inschrijving. De gegevens vermeld in deze reisbevestiging zijn bindend voor de reizigers en de reisorganisator.
BijPartybus kunnen nog tot 24 uur na het versturen van de eerste reisbevestiging (datum en tijdstip van de header telt) gratis aanpassingen of annulaties worden aangevraagd. Daarom is het belangrijk dat de klant en/of reisbemiddelaar onmiddellijk en zeker binnen die 24 uur reageert indien er in de reisbevestiging een fout of een onduidelijkheid geslopen zou zijn, aangezien iedere latere aanpassing onvermijdelijk annulatie of wijzigingskosten zullen opleveren. Deze 24 uur tellen alleen voor de eerst>e verstuurde bevestiging en niet op bevestigingen van verbeteringen of aanpassingen.
Opmerking: de reserveerder dient ervoor te zorgen dat zijn mailbox correct werkt om toe te laten dat deze zijn reisbevestiging correct ontvangt. Vooral de diskspace (500 kB) is soms een probleem. Slecht ontvangen mails zijn altijd de schuld van de reserveerder(omdat wij controleren of de mails wel degelijk toekomen op uw mailserver), waardoor de reisorganisator dus niet aansprakelijk kan zijn.

Hierna dient de reiziger de voorgestelde betalingsmodaliteiten correct op te volgen. Bovendien dient de reiziger de schriftelijke reisbevestiging goed te bewaren, want dit geldt als 'contract tot reisorganisatie'.

Heeft de reisorganisator niet gereageerd op een door de reiziger ingevulde bestelbon/inschrijvingsformulier binnen een periode van 21 dagen na het versturen van de aanvraag, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt.
Opmerking: iedere communicatie tussen de reisorganisator en de reiziger is een bewijs dat zijn reisdossier geopend is en in behandeling is. Dus eenmaal de reisorganisator persoonlijk reageerde op de aanvraag (binnen die 21 dagen), kunnen er langere termijnen plaatsvinden tussen twee opeenvolgende handelingen. De reisorganisator zal dan ook telkens adviseren wanneer een volgende bewerking ongeveer te verwachten is.

Artikel 6: Bedenktijd
Wettelijk beschikt de consument NIET over het recht om van de aankoop af te zien (=uitzondering op het verzakingsrecht). Dit werd wettelijk zo vastgelegd in art.80 §4.1 van de 'Wet op de Handelspraktijken en de Voorlichting en Bescherming van de Consument' van 14.07.1991. Overeenkomstig art. 78 §6 van de 'Wet bij de tekoopaanbieding op afstand via website, online-boekingsformulier', zal de boeking van de reis met instemming van de consument onmiddellijk uitgevoerd worden. Deze instemming vindt plaats wanneer de klant zich duidelijk akkoord verklaart met de verkoopsvoorwaarden.
Partybus verleent de klant toch een bedenktijd die loopt tot 24 uur na het versturen van de >eerste reisbevestiging (datum en tijdstip van de header telt). Binnen deze termijn kan de klant kosteloos annuleren of zijn reservatie aanpassen. De klant moet wel steeds de correcte procedures volgen voor aanpassingen of annulaties.
Al wie zijn inschrijving binnen de bedenktijd niet protesteert wordt stilzwijgend volgens de in de schriftelijke bevestiging vermelde elementen als definitief ingeschreven beschouwd. Aanpassingen of verbeteringen verlengen de bedenktijd niet!

Artikel 7: Prijs van de reis
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten, publicatiefouten en wijzigingen door de betrokken partijen. Alle aangekondigde prijzen kunnen ten allen tijde wijzigen. Alle prijzen zijn ook afhankelijk van de beschikbaarheid.
Het tarief van een trip met de Partybus is afhankelijk van de opstapplaats. De klant betaalt steeds het tarief in functie van de gekozen opstapzone. De gekozen opstapzone geeft echter geen garantie op de uiteindelijk toegewezen opstapplaats (zie artikel 17). Partybus kiest zelf de meest geschikte route, tijdstippen en het best passende vervoermiddel, maar zorgt ervoor dat het doel bereikt wordt (meestal naar een bepaald evenement of festival brengen en terug).

De schriftelijke reisbevestiging vermeldt duidelijk de correcte en toegepaste prijs. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van kennelijke materiële vergissingen of tariefwijzigingen buiten de macht van de reisorganisator.
Opmerking: De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland, daarnaast op de tarieven voor het vervoer en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer, die golden op datum van afsluiting van het contract.

De in het contract overeengekomen prijs kan naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) De op de reis toegepaste wisselkoersen
b) De vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten
c) De voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Opmerking: Als de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.
Opmerking: De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.

Kortingen worden alleen toegestaan aan klanten die bij het inschrijven aan de gestelde voorwaarden voor die kortingen voldoen. Indien de klant meent recht te hebben op een korting, dan moet die dat voor het sluiten van het contract melden. Laattijdige kortingen worden niet toegestaan.

Artikel 8: Betaling van de reissom
Behalve in het geval uitdrukkelijk anders en schriftelijk wordt overeengekomen betaalt of stort de reiziger, bij de bevestiging van het contract, onmiddellijk de totale reissom. De volledige reissom dient altijd op onze rekening te staan ten laatste 7 dagen na de bevestiging, ongeacht het moment van reserveren, zoniet heeft de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht om bijkomende administratiekosten (dossierkosten) aan te rekenen.

Indien een gespreide betaling werd overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

Een boeteprocedure zal ingeleid worden indien:
a) Wanneer de reservatie plaatsvond minder dan 10 dagen voor afreis en de betaling nog niet werd ontvangen (betekent de volledige reissom nog niet op onze rekening staat) ten laatste 48 uur voor het vertrek.
b) Bij een tweede schriftelijke herinnering indien men meer dan 10 dagen voor afreis reserveerde. Een tweede herinnering kan tenvroegste 8 dagen na de eerste bevestiging worden verstuurd.

Bijeen boeteprocedure zal de klant financieel vervolgd worden, indien noodzakelijk door de gerechtelijke instanties. Vanaf er een boeteprocedure wordt opgestart, worden alle openstaande facturen met € 45,00 verhoogd. Zonder bijkomende verwittiging zal hiervoor een factuur naar de klant worden opgestuurd. Bovendien zijn alle bijkomstige kosten, die men vanaf dan moet maken om de openstaande sommen te innen zoals administratieve kosten, incasso kosten, gerechtelijke kosten, kosten van onze advocaat, deurwaarderkosten, ... eveneens en volledig ten laste van de klant.

De reisorganisator behoudt het recht de reiziger op de wachtlijst te plaatsen en andere klanten voorrang te geven indien de reiziger zijn volledige reissom nog niet betaald heeft, ten minste 14 dagen na ondertekening van de bestelbon. Zelfs dan blijft de klant gebonden aan zijn betaalplicht en blijven de annulatievoorwaarden van toepassing.

Artikel 9: Deelnemers en wachtlijst
Iedere reis heeft naast een deelnemerslijst ook een wachtlijst. Op de deelnemerslijst staan alle correct verwerkbare dossiers, op de wachtlijst staan alle dossiers met problemen.

Volgende regels zijn van toepassing op de lijsten:
a) De deelnemerslijst heeft altijd voorrang op de wachtlijst.
b) Zowel de reisorganisator, reisbemiddelaar als de klant kunnen bepalen op welke lijst de reiziger terechtkomt.
c) Alle voorwaarden blijven van toepassing, ongeacht op welke lijst men staat.
d) De reisorganisator behoudt het recht klanten en/of dossiers van de wachtlijst te schrappen. De klant heeft geen recht om zichzelf of zijn dossier van de wachtlijst te schrappen, behalve indien die bereid is aan de gestelde annulatievoorwaarden te voldoen.

Artikel 10: Overdraagbaarheid van de boeking
De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde. Die moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. Wijzigingen kunnen extra kosten met zich meebrengen en die dienen dan ook onmiddellijk vereffend te worden. De wijzigingskosten zijn over het algemeen voordeliger dan de annulatiekosten.
Opmerking: Partybus werkt met naamloze tickets die pas op het moment van de reis vervolledigd (= persoonsgebonden maken) dienen te worden. Deze tickets kunnen dus steeds aan een derde doorgegeven worden, zonder dat daar extra kosten worden voor aangerekend. Er wordt de reiziger wel aangeraden de reisbemiddelaar en de reisorganisator om praktische redenen van deze wijziging op de hoogte te brengen.

De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor doorgegeven tickets.  De persoon op het inschrijvingsformulier draagt alle verantwoordelijkheid.

Artikel 11: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een bepaalde wijziging, dan mag de reisorganisator en/of bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 12: Wijziging door de reisorganisator
Indien, vóór de aanvang van de reis, een van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
Opmerking:Wat de beslissingen van de reiziger op de wijzigingen betreft: deze dienen zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, en binnen de 48 uur volgend op de kennisgeving, aan de reisbemiddelaar en/of reisorganisator worden bekend gemaakt.
Opmerking: Indien de reisorganisator opteert voor een ander en evenwaardig vervoersmiddel, dan heeft de klant niet het recht te annuleren indien dit alternatief geen supplementaire financiële bijdrage vereist. Indien een opleg noodzakelijk is, wordt de aanpassing beschouwd als een wijziging van het contract en heeft de klant een annulatierecht.

a) Als de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. De schriftelijke kennisgeving van de aanpassingen zal hiervoor meestal volstaan.
b) Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 13.

Opmerking: Het vastleggen van de ophaalroute en het toewijzen van de opstapplaatsen hebben een afzonderlijke regeling (zie artikel 17).

Artikel 13: Verbreking door de reisorganisator
Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) Ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
b) Ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen, met uitzondering van de niet terug te vorderen bedragen bij de geboekte leveranciers (derden) en de daaraan verbonden en eventuele dossierkosten of boekingskosten (zie ook artikel 16).

De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:
a) De reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, nodig voor de uitvoering van de reis en in functie van de prijsbepaling, niet werd bereikt en de reiziger binnen de in het contract vermelde termijn hiervan op de hoogte werd gebracht.
Opmerking: Voor alle partytrips geldt de regel dat de definitieve beslissingen i.v.m. aantallen ten laatste 6 dagen voor afreis worden genomen. Zowel de reiziger als de reisbemiddelaar worden hiervan binnen de 48 uur op de hoogte gesteld. Alle betaalde bijdragen worden onmiddellijk terugbetaald.
b) De annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Alle betaalde bedragen, met uitzondering van de dossierkosten en boekingskosten worden terugbetaald, voor zoverre men die ook teruggekregen heeft bij de geboekte leveranciers en derden.
c) De annulatie het gevolg is van slechte weersomstandigheden, inzoverre gunstige weersomstandigheden noodzakelijk zijn voor een bepaalde activiteit. Enkel en alleen indien deze mogelijkheid op voorhand werd aangekondigd als 'goed weer garantie' (identieke bewoording). Annuleren door slechte weersomstandigheden kan tot maximaal 48 uur voor vertrek, in zoverre alle reizigers nog kunnen verwittigd worden.
Opmerking: Bij een 'goed weer garantie' kan enkel de reisorganisator beslissen of een reis, door de weersomstandigheden, wordt geannuleerd. De reisorganisator dient zijn beslissing wel schriftelijk te staven. De reiziger dient zich neer te leggen bij deze beslissing en kan geen verhaal tegen deze beslissing inbrengen.
Opmerking: Indien de 'goed weer garantie' niet op voorhand werd aangekondigd kan de reisorganisator nooit verplicht worden om een reis te annuleren door slechte weersomstandigheden. Bovendien kan de reisorganisator nooit financieel aansprakelijk worden gesteld voor situaties die voortvloeien uit bepaalde weersomstandigheid.
Opmerking: Indien de reisorganisator, gezien de gekende weerberichten een aanvaardbare situatie voorspellen, te beschouwen op het moment dat de definitieve beslissing valt (tot 48 uur voor vertrek), beslist om de reis te laten doorgaan, kan de reisorganisator niet verantwoordelijk gesteld worden voor activiteiten die dan toch niet kunnen doorgaan door de werkelijke weersomstandigheden (er werd een goede poging ondernomen).

Artikel 14: Reisdocumenten
Alle benodigde reisdocumenten worden per gewone post opgestuurd naar de verantwoordelijke persoon die de reservatie heeft geplaatst. Die reisdocumenten zullen ten laatste 2 dagen voor de reis arriveren.
Opmerking: In de meeste gevallen kunnen de reisdocumenten niet eerder worden opgestuurd, want in de partysector worden sommige kritische beslissingen pas op het allerlaatste moment genomen. Indien de reisdocumenten wel eerder kunnen worden opgestuurd, dan zal Travel2Party dit natuurlijk zo snel mogelijk doen.

Travel2Party kan nooit en zonder enige uitzondering aansprakelijk gesteld worden voor documenten die te laat toekomen, want alle zendingen worden Prior verstuurd en men houdt steeds rekening met een redelijke leveringstermijn (nationaal minstens 2 werkdagen, internationaal minstens 4 werkdagen).
Opmerking: superlate zendingen hebben meestal een late betaling door de klant als oorzaak, maar sowieso zal Travel2Party de brieven nooit versturen als men niet over de hierboven vermelde leveringstermijn beschikt.
Opmerking: Travel2Party kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door elementen waarop men geen greep heeft en men dus als overmacht kan beschouwen (stakingen, rampen, ...).
Opmerking
: Indien de reisdocumenten niet tijdig in de bus moesten zitten raden wij aan om even telefonisch contact op te nemen met Travel2Party. In dergelijke situatie zal men proberen de zending te traceren en eventueel de situatie in de best mogelijk omstandigheden op te lossen.

Travel2Party kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor documenten die beschadigd werden of verloren geraken tijdens de zending behalve wanneer de klant een verzekerde zending heeft aangevraagd, want de klant heeft deze vrije keuze bij de inschrijving. De extra kosten van een verzekerde zending worden duidelijk besproken op de website en worden duidelijk vermeld op de reisbevestiging.
Opmerking: Travel2Party beslist er zelf over hoe zij een verzekerde zending opsturen en welke instanties zij hiervoor inschakelen. Door het betalen van een supplementaire kost voor een verzekerde zending belooft Travel2Party enkel de verloren of beschadigde reisdocumenten te vergoeden of te vervangen. Te laat geleverde reisdocumenten vallen hier niet onder, behalve wanneer kan aangetoond worden dat Travel2Party de redelijke leveringstermijn (nationaal minstens 2 werkdagen, internationaal minstens 4 werkdagen) niet heeft gerespecteerd.

Voor zendingen die de klant niet tijdig kunnen bereiken of indien de klant dit verkiest, kunnen steeds afspraken worden gemaakt van waar de reisdocumenten worden klaargelegd of waar de reisdocumenten kunnen worden opgehaald. De eventuele meerkost hiervan is volledig ten laste van de klant.
Opmerking: Herinner u dat de reisdocumenten pas worden vrijgegeven op het moment dat de betaling volledig werd bewezen. Bij betalingen die pas op het allerlaatste moment werden voldaan zullen de tickets alsnog met de post opgestuurd worden indien men over één volledige werkdag beschikt, dit omdat men er vanuit gaat de Prior van de post (D + 1) correct werkt. Het risico van een zending die alsnog te laat zou toekomen blijft ook hier een risico van de klant, want die had alle mogelijkheid om de wijze en tijdstip van betalen, de wijze van verzenden, ... te kiezen.
Opmerking: Het niet ontvangen van de reisdocumenten geeft de klant geen vrijstelling van betaling.

Voor het herverzenden van de reisdocumenten zal steeds een minimum administratie/verzendingskost van € 18,00 per dossier aangerekend worden, al dan niet verhoogd met de extra kosten voor de vernieuwing van de verloren reisdocumenten.
Opmerking: Deze kost komt te vervallen indien de klant opteerde voor een verzekerde zending.

Artikel 15: Aanpassingen tijdens de reis
Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten, waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd of zal kunnen worden aangeboden, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende alternatieven aan te bieden, met het oog op de voortzetting van de reis.
Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleendediensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
Opmerking: Eventuele vergoeding of financiële compensaties, door de reisorganisator, beperkt zich in deze situatie enkel en alleen tot de eigen reisonderdelen (deze georganiseerd door de reisorganisator), die verband houden met de trip (dus enkel het georganiseerde transport, zijnde Partybus) en zijn niet van toepassing op de evenementen en overnachtingen (gestelde voorwaarden door derden zijn hierbij van toepassing)

Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek (los van de tijd).

Artikel 16: Aanpassingen, wijzigingen of annulaties door derden
De reisorganisator kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor aanpassingen, wijzigingen of annulaties van de aangeboden reiselementen van derden (voornamelijk evenementen), voor zoverre die aanpassingen, wijzigingen of annulaties plaatsvinden onder impuls van derden of een impact van buiten af. (dus niet door schuld van de reisorganisator). Deze aanpassingen, wijzigingen of annulaties kunnen bovendien van invloed zijn op alle andere eraan gekoppelde onderdelen van de reis (pakket), zonder dat de reisorganisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
In dit geval zal de reisorganisator steeds proberen zijn klanten, naar beste vermogen, te helpen en bij te staan. Maar komt de eventuele (alternatieve) oplossing, schadevergoeding of compensatie (inclusief aanpassingen voor de eraan gekoppelde reisonderdelen) volledig voor rekening van de derde partij die de aanpassingen, wijzigingen of annulaties uitvoerde (dus de schuldige). De voorwaarden die de derde partij stelt zijn steeds van toepassing en worden hierbij altijd overgenomen bij een boeking.
Opmerking: Hierbij wordt de rol van de reisorganisator dus beperkt tot een adviserende rol. En bovendien dient de klant zich rechtstreeks te richten tot die derde organisator, bij eventuele geschillen die de reisorganisator niet kan oplossen.

In dergelijke situaties heeft de reisorganisator het recht om dossierkosten aan te rekenen voor de eventuele bemiddeling.

Artikel 17: Vertrekplaats en ophaalronde
Bij een nationale ophaaldienst, wordt de route steeds vastgelegd in functie van de vraag en inschrijvingen. De vraag bepaalt dus de uiteindelijke route en opstapplaatsen, waarbij deze op een verantwoordbare wijze worden bepaald. Dus de toegewezen vertrekplaats, die duidelijk vermeld wordt op het ticket, kan afwijken van de voorkeur dat de klant heeft opgegeven.
Opmerking: De klant geeft bij zijn inschrijving een vertrekplaats op, maar eigenlijk geeft de klant zo enkel en alleen zijn voorkeur van vertrekplaats te kennen. De organisator mag de ingeschakelde vertrekplaatsen vrij bepalen, natuurlijk zoveel mogelijk rekening houdend met de voorkeuren van de klant en de inhoudelijke kwaliteiten van de reis.

De toegewezen vertrekplaats is bindend en geeft geen reden tot annulatie of financiële compensatie, behalve wanneer de afstand woonplaats - toegewezen vertrekplaats (kortste route) minimum 35 km groter is dan de afstand woonplaats - gekozen vertrekplaats (kortste route).
Opmerking: voor de afstandsbepaling houdt men rekening met de woongegevens van de reiziger die de inschrijving registreerde en niet met het adres van de medereizigers.
Opmerking: indien het tarief van de toegewezen vertrekplaats goedkoper is dan het tarief van de gekozen vertrekplaats, zal het verschil terugbetaald worden. In de omgekeerde situatie blijft alles zoals het was.
Opmerking: die 35 km is het gemiddelde van de halve afstand tussen twee aanpalende zones, m.a.w. je zal nooit verder dan in de eigen zone of in de aanpalende zone moeten opstappen, zonder daar financieel of materieel voor vergoed te worden.

Om een bepaalde vertrekplaats te bereiken (bij grote afstanden, zoals hierboven omschreven) kan Partybus alternatieve transportmiddelen inschakelen zoals minibusjes, trein, ... De kosten van deze extra service zijn volledig ten laste van Partybus.
Opmerking: indien alternatieve transportmiddelen worden ingeschakeld, is de vertrekplaats de plaats waar men het geregelde vervoer start en niet de plaats waar men de Partybus op stapt. Hierdoor vervallen alle mogelijkheden tot annulatie of compensatie.

Artikel 18: Verbreking van het contract door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en betrokken partijen lijden ten gevolge van deze verbreking.

Basisprincipes:
a) De schadevergoeding wordt door iedere betrokken instantie afzonderlijk bepaald en kan ten hoogste eenmaal de prijs van het gereserveerde onderdeel bedragen.
b) Alle reservatiekosten en dossierkosten zijn nooit terugvorderbaar indien de reiziger annuleert.
c) Een annulatie gebeurt steeds op schriftelijke wijze, waarbij het exacte tijdstip van de annulatie aantoonbaar is. Dit betekent ofwel aangetekende brief (aan Azuriet Reizen) of email (aan reservations@travel2party.com ).

Opmerking: Een email is perfect, zolang u deze correct verstuurt en een ontvangstbevestiging van ons aantoonbaar is. Dus u verstuurt de email vanaf het adres waarmee u de reservatie maakte. U vraagt om een ontvangstbevestiging (= optie aan te vinken in de hoofding van uw mailprogramma) en u bewaart deze (= tijdstip van annulatie).

Annulatiekosten:
(enkel voor aandeel Partybus) Bij een annulatie meer dan 184 volledige kalenderdagen (6 maand) voor de afreis kan men volledig annuleren. Gestorte bedragen worden dan volledig terugbetaald, behalve de gemaakte reservatiekosten. Bij een annulatie minder dan 183 dagen voor de afreis bedraagt de annulatiekost 100% van de reissom. Er komt dus in dit geval geen terugbetaling en alle openstaande bedragen die dan nog niet vereffend moesten zijn dienen binnen de week betaald te worden.
De annulatievoorwaarden van de instantie die de treintickets heeft uitgeschreven zijn geldig.
De annulatievoorwaarden van de instantie die de vliegtuigtickets heeft uitgeschreven zijn geldig.
De annulatiekost van tickets bedraagt steeds 100%.
De annulatiekost van hotel of andere overnachtingen bedraagt steeds 100%.
De annulatievoorwaarden van betrokken partijen zijn steeds van toepassing.

Tip: In vele gevallen zal een wijziging voordeliger zijn dan een volledige annulatie. Zo staat een Partybus opstapkaart bijvoorbeeld nooit op naam, dus uw plaats doorgeven aan een andere reiziger kan tot net voor het vertrek zeer voordelig (gratis, met uitzondering van de reservatiekosten) worden opgelost.

Artikel 19: Niet opdagen van de reiziger
Indien de reiziger niet komt opdagen aan het begin van de reis (op de aangekondigde plaats en tijdstip) of tijdens de reis (op de afgesproken plaats en tijdstip), dan kan zijn deel van de reis die nog rest volledig verbeurd worden verklaard. Bovendien heeft de reiziger in dergelijke situatie geen recht om bepaalde kosten terug te eisen.

Artikel 20: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
Opmerking: De aansprakelijkheid van de reisorganisator beperkt zich enkel en alleen tot de reisonderdelen waarvoor de klant heeft betaald en nooit voor de bij te boeken extra's als evenementen, overnachtingen, ...

De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt in voorkomend geval de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van reisgenot samen beperkt tot eenmaal de reissom.
Voor het overige zijn art. 18 en 19 van de in art. 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 21: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger dient ten allen tijde de geldende wetgeving, de gemaakte afspraken en de geldende reglementen te respecteren. Indien de reiziger hiervan afwijkt of hierop overtredingen maakt, is de reiziger verantwoordelijk voor de schade en niet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers. De reiziger is aansprakelijk voor alle schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen. Alle kosten voortvloeiend uit die schade zullen verhaald worden op de schuldige reiziger, zonder enige beperking. Bovendien is de klant die deze reiziger inschreef hoofdelijk verantwoordelijk voor de door hem of haar ingeschreven reizigers.

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, diefstallen, schade en kosten veroorzaakt door de medereizigers of derden.

Artikel 22: Klachtenregeling
Vóór de afreis: klachten vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.

Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse op een gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, rechtstreeks tot de reisbemiddelaar of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 23: Zwarte lijst
Partybus beschikt over een zwarte lijst , waarop reizigers staan die de toegang tot de Partybus worden geweigerd.
Men kan op deze lijst op twee manieren geraken:
a) om financiële redenen; reizigers die nog een schuld hebben bij Partybus of bij één van zijn medewerkers. In dit geval zal men wel kunnen inschrijven voor een nieuwe reis, maar men zal pas kunnen meereizen als alle oude en nieuwe schulden zijn vereffend (eerste betalingen dienen hierbij steeds om de oudste schulden eerst in te lossen, dus wij doen aan recuperatie van de openstaande schuld)
b) om persoonlijke redenen; als een reiziger zich niet aan de regels heeft gehouden tijdens een voorgaande reis. In dit geval mag men niet inschrijven en wordt men pas weer toegelaten als men van de zwarte lijst is geschrapt. Partybus mag hierbij zelf de voorwaarden bepalen.

Behalve de situatie waarbij men op de zwarte lijst staat om financiële redenen, zal Partybus de reservatie terugbetalen indien men de toegang tot de Partybus wordt geweigerd. Deze annulatie/terugbetaling bij uitzondering beperkt zich enkel en alleen voor de persoon die op de zwarte lijst staat (niet de medereizigers) en enkel en alleen indien de annulatie/terugbetaling wordt aangevraagd voordat de opstapkaarten worden afgedrukt (dus tot ongeveer 1 week voor de reis). Eenmaal de opstapkaarten zijn afgedrukt kunnen die enkel nog verbeurd worden verklaard of worden doorgegeven aan een derde (die dan niet op de zwarte lijst staat).
Opmerking: Het is zinloos om in te schrijven als men op de zwarte lijst staat, ook onder een andere of valse naam. Want men riskeert dan niet alleen de toegang geweigerd te worden, maar ook zijn volledige reissom te verliezen. Omdat eenmaal de opstapkaarten zijn afgedrukt, deze niet meer kunnen worden geannuleerd. En de benadeelde normaal gezien heel goed weet dat die eigenlijk niet mag meereizen.

Artikel 24: Geschillencommissie Reizen
Er ontstaat een 'geschil' wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract of vanaf de geplande vertrekdatum indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
Elk geschil gerezen na het sluiten van het reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden over dit contract en waarbij een reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.

De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het 'Geschillenreglement' en de bepalingen van het 'Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage' (Artikels 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.

Het gebruik van deze voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.
Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is: Nord Gate 3, Emiel Jacqmainlaan 154, BE-1210 Brussel (www.mineco.fgov.be), telefoon +32 (02) 2065238

Artikel 25: Garantiefonds Reizen
Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie je een reiscontract afsloot, kan je beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan je doen door je te wenden tot jouw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen.

Vraag de garantievoorwaarden aan jouw reisorganisator en/of reisbemiddelaar. Daarin vind je terug onder welke voorwaarden je bij financieel onvermogen een terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen of wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen de verderzetting van de reis of de repatriëring kan vragen.
Het adres van het Garantiefonds Reizen is: Metrologielaan 8, BE-1130 Brussel (www.garantiefonds-reizen.be), telefoon +32 (02) 2406800

Artikel 25: Privacy
Onze communicatie is conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Eveneens respecteert Travel2Party de principes van het Europees Dataverdrag van 28 januari 1981.

Elke gebruiker waarvan Travel2Party over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot Time-Out voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen. Conform de wet geschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen.

Travel2Party kan de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers doorgeven of doorverkopen aan derden.
De gebruiker behoudt evenwel ten allen tijde een kosteloos recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden via e-mail gericht aan privacy@travel2party.be.

Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de 'Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer' bij het Ministerie van Justitie.
Het adres van de privacycommissie is: Waterloolaan 115, BE-1000 Brussel (www.privacy.fgov.be), telefoon + 32 (02) 5427230

 

Terug naar de vorige pagina